Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Spara min inloggning

bildpuff_miljokalkyl.jpg

 

 

jarnvagsnyheter_287

 

In English

 

Läs Tågoperatörernas senaste yttranden

 

Nyheter

Välkommen på årsstämma 11 maj

Branschfakta | 2016-04-27

Onsdagen den 11 maj kl 14.30 ses vi för årets stämma. På programmet står nytt inom föreningen, utredningen om järnvägens organsiation, Järnvägsbranschens samverkansforum och Järnvägen 2050.

Konkreta resultat snabbare – järnvägsbranschen i historiskt samarbete

Trafikpolitik | 2016-04-18

Järnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Därför stärker nu aktörerna i järnvägsbranschen sitt samarbete på flera fronter genom att enas i nybildade Järnvägsbranschens samarbetsforum (JBS).

Sverige behöver en nationell godsvision

Godstrafik | 2016-04-04

Utan en satsning på godstrafik på järnväg kan Sverige inte nå uppsatta miljömål. Därför går nu branschens aktörer samman i en vision för att fördubbla godstransporterna på järnväg till 2050. – För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och nå regeringens miljömål krävs 122 miljarder kronor under perioden, säger Björn Westerberg, Vd för Tågoperatörerna, om rapporten som presenteras 4 april.

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Trafikpolitik | 2016-03-31

Tågoperatörernas och Swedtrains remissvar på remissen N2016-00179-TIF om höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

Godsföretagens förutsättningar för ökad punktlighet har utretts

Godstrafik | 2016-03-23

Lönsamhet, ökat kapacitetsuttag och minskad sårbarhet kan gå hand i hand men det ställer krav på såväl trimning av infrastrukturen, på signalsystemet utformning som tågledningens och järnvägsoperatörernas agerande. Det vill säga en kombination av samverkande åtgärder med samma syfte. Resultat kommer endast att nås om samtliga parter är delaktiga i utvecklingsprocessen. Den slutsats drar WSP i sin rapport Systempunktlighet Gods som de tagit fram på uppdrag av det branschgemensamma samarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT).

Nio av tio tåg går i tid

Persontrafik | 2016-03-16

Trafikanalys publicerade den 15 mars den officiella årsstatistiken för persontågens punktlighet. Statistiken är missvisande och frångår redovisningsstandard menar Björn Westerberg. Enligt statistiken går nio av tio tåg i tid.

Missa inte Godsetdagen den 21 januari 2016

Godstrafik | 2015-12-11

Vad är ett transportsmart samhälle? Hur kommer godstransportbranschen att se ut i framtiden? Detta är några av de frågeställningar som kommer att tas upp och diskuteras på Godsetdagen – den dag då transportföretag, branschföreningar och godstransportköpare samlas för att lyssna på aktuella ämnen som berör hela godssverige. Läs mer och anmäl dig

Vi kan inte göra jobbet åt polisen

Trafikpolitik | 2015-12-10

Det är glädjande att regeringen har lyssnat på näringslivets och Lagrådets kritik mot förslaget till den nya lagen om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Nu ska regeringen göra om – men kommer den att göra rätt? Det skriver  Tågoperatörerna, Svensk Sjöfart och Sveriges Bussföretag i en debattartikel i DI.

”Orimliga krav på resenärer i ny lag”

Persontrafik | 2015-11-19

Missnöjda och förvirrade resenärer och sämre arbetsmiljö för dem som jobbar ombord på tågen. Det blir resul­tatet när regeringen ändrar resenärsrättigheterna nästa år, skriver representanter för Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tåg­operatörerna och Samtrafiken. Läs hela debattartikeln på svd.se

Framtid – Finansiering & Digitalisering

Branschfakta | 2015-11-13

Sverige satsar under kommande år stort på järnvägen, vilket är ett mycket viktigt steg på vägen till ett hållbart samhälle. Men vilka möjligheter finns på kort och medellång sikt? Det handlar Järnvägsdagen14 december 2015 om. Se hela programmet och anmäl dig redan idag.

Remissyttrande angående Koll på anläggningen (SOU 2015:42)

Trafikpolitik | 2015-09-25

Förslagen sammantaget kan bidra till ett effektivare underhåll och en säker, punktlig och hållbar järnvägstrafik både för person och godstransporternas behov. Tågoperatörernas förhoppning är att förslagen genomförs mycket skyndsamt.

Remissvar ERTMS (TRV 2015/63202)

Trafikpolitik | 2015-08-27

Tågoperatörerna stöder grundtanken med ERTMS, det vill säga att skapa ett enhetligt och samkörbart system i Europa. En grundläggande förutsättning är att systemet också totalt sett är lönsamt för järnvägen.

Remissyttrande angående förslag till ändring av Transportstyrelsen avgifter inom järnvägsområdet

Trafikpolitik | 2015-08-10

Transportstyrelsens förslag till avgifter medför att ytterligare hinder för järnvägens utveckling läggs till redan tidigare fattade regeringsbeslut om bland annat fördubbling av banavgifter och tågoperatörernas finansieringsansvar för ERTMS ombordutrustning. Konsekvenserna av detta blir dyrare transporter och att många väljer andra transportslag.

Skrivelse till Trafikverket om Utredningen om järnvägens organisation

Miljö... | 2015-06-22

Tågoperatörerna föreslår en miljörabatt för tågtrafik för att minska klimatutsläppen, öka tågets konkurrenskraft och flytta gods från vägarna till järnvägen.

Kollektivtrafik och framtidens järnväg i Almedalen

Trafikpolitik | 2015-06-17

Tågoperatörerna är på plats under Almedalsveckan med två seminarier: Fördubbling av kollektivtrafiken – till vilket pris som helst? Och Hur klarar vi dagens järnväg och morgondagens ambitioner? Läs mer om seminarierna

Remissyttrande angående ”Res lätt med biljett” (DS 2015:11)

Trafikpolitik | 2015-05-25

Tågoperatörerna stödjer generellt sett utredningens förslag som på ett bra sätt gynnar inriktningen att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig.

Samrådssvar till PTS avseende förslag till ändrade villkor för tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-bandet

Trafikpolitik | 2015-04-29

Tågoperatörerna stöder PTS förslag under förutsättningarna att övriga delar i den gemensamma lösningen fastställs och genomförs enligt de intentioner som parterna har gett uttryck för. Frågorna om skydd för järnvägsfordon i gränsöverskridande trafik ska också bli lösta.

Frågor och svar om GSM-R

Trafikpolitik | 2015-03-20

Från och med den 1 juli 2015 kommer alla tåg som inte har filter som skyddar mot de starkare mobilsignalerna GSM-R att stoppas. Det beslutade Trafikverket idag.
Tågoperatörerna har tagit fram en Frågor och svar för dig som vill veta mer

BTO accepterar inte Trafikverkets trafikrestriktioner mellan Boden-Riksgränsen

Trafikpolitik | 2015-03-04

Trafikverket vill införa trafikrestriktioner på sex bandelar (111, 112, 113, 114, 116, 118) på sträckan Boden-Riksgränsen som i princip medför att verket skaffar sig fribrev för vilka åtgärder som helst, utan konsekvensanalys eller plan för hur hastighetsnedsättningen ska åtgärdas och tidsrymden för åtgärderna. Branschföreningen Tågoperatörerna accepterar inte Trafikverkets förslag och uppmanar därför myndigheten att slopa förslaget och precisera sina önskemål.

Allvarlig konsekvenser om kraven på GSM-R till JNB genomförs

Trafikpolitik... | 2015-02-27

Om Trafikverket fastställer kraven innebär det att i stort sett all järnvägstrafik i Sverige, inklusive gränsöverskridande trafik, upphör. Det medför ytterst allvarliga konsekvenser för samhällets trafikförsörjning och ekonomi. Det svarar Tågoperatörerna på Trafikverkets ändringsmeddelande om GSM-R till JNB-15.

Björn Westerberg ny vd på Tågoperatörerna

Branschfakta | 2015-02-20

bjorn_westerberg_300pxBjörn Westerberg har utsetts till ny vd för branschföreningen Tågoperatörerna (BTO). Han har en bred erfarenhet från tågbranschen och efterträder Christel Wiman som går i pension i april.

Snabbutredning av organisationen av banunderhållet

Trafikpolitik | 2015-02-11

Utredningen om järnvägens organisation har fått ett tilläggsuppdrag att snabbutreda organisationen av banunderhållet. Utredningen ska lämna sitt delbetänkande i mars. Därefter fortsätter utredningen fram till december 2015.

Starkare signaler i mobilnäten äventyrar tågsäkerheten

Trafiksäkerhet | 2015-01-27

Tågtrafiken kommer att drabbas av kraftiga störningar om mobiloperatörerna får slå på sina nya basstationer utmed järnvägen vid halvårsskiftet. Störningarna blir störst i Stockholm, Göteborg och Malmö, men drabbar även andra större tätorter. Trafikförvaltningen i Stockholm varnar i ett brev till Post- och telestyrelsen för att pendeltågsresenärerna kan tvingas välja andra resvägar, som buss eller egen bil, med mycket stora konsekvenser för hela trafiksystemet. För att ersätta ett pendeltåg krävs det 15 ledbussar. Det skriver Tågoperatörerna i en debattartikel på Ny Teknik 27 januari.

Frys banavgifterna och minska klimatutsläppen

2015-01-21

Höjningarna av banavgifterna ökar klimatutsläppen. Flera rapporter från Trafikverket och Trafikanalys har visat att banavgiftshöjningarna ökar tågtrafikens kostnader betydligt mer än vägtrafikens, vilket leder till att godstrafik på järnväg ersätts med lastbilstrafik.

En gemensam järnvägsvision

2015-01-16

Genom att bygga ut järnvägen går det att både minska klimatutsläppen och öka företagens möjligheter att anställa människor med rätt kompetens, samtidigt som människors möjligheter att få jobb förbättras genom att arbetsmarknadsregionerna vidgas. Till detta kommer att industrins möjligheter att nå sina kunder underlättas. Detta sammantaget skapar tillväxt. Att skapa nytta för människor, företag och samhälle är några av utgångspunkterna för den vision som Tågoperatörerna tagit fram tillsammans med Sweco med flera. Visionen kommer presensteras inför Sveriebygget om byggande av när för höghastighetståg.

Miljardsatsning krävs på järnvägen

2015-01-16

Det krävs en storsatsning på järnvägen fram till 2050 om man ska ha ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem i Sverige i framtiden, sade Martin Sandberg, Sweco, i Sveriges Radio Östergötland.

Järnvägen behöver byggas ut rejält

2015-01-16

– Ambitionen i den nationella planen är för låg. Den satsning som planeras räcker inte för att utveckla järnvägen, sade Martin Sandberg på Sweco, som tillsammans med Tågoperatörerna och andra aktörer i branschen, tagit fram rapporten Järnväg 2050 – en vision om järnvägens framtida roll i samhället. Läs tidningen Ingenjörens artikel

Priset: 400 miljarder mer behövs

2015-01-16

Om regering och riksdag fortsätter att tänka kortsiktigt kommer järnvägens flaskhalsar bara att flyttas några mil åt olika håll. Att bygga ett robust långsiktigt järnvägssystem kostar 400 miljarder mer än dagens statliga planer, säger Martin Sandberg, på Sweco i Dagens Nyheter. Han arbetar tillsammans med företag och organisationer i branschen med Järnväg 2050 – en mer långsiktig vision är den ministrar och andra politiker arbetar efter. Läs artikeln i DN

Tilläggsdirektiv om statlig kontroll av järnvägsunderhållet

2015-01-09

Utredningen om järnvägens organisation ska utreda hur staten kan återta kontrollen över järnvägsunderhållet. Enligt tilläggsdirektiven vill regeringen att Trafikverket på ett ändamålsenligt sätt ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhållet. Detta bör minst göras genom att myndigheten skaffar sig bättre kunskaper om järnvägsanläggningarnas tillstånd. Dessutom förlängs utredningstiden till den 23 december.

Fler nyheter »

pagang
 

11 maj 2016: Styrelsemöte

11 maj 2016: Årsmöte och bolagsstämma

pagang_botten

Nyheter

Nyhetsarkiv »

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 67 11 | Fax: 08-762 70 29 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS