Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Spara min inloggning

2017-03-27 | v. 13
 

Grundläggande ståndpunkter

Nedanstående ståndpunkter formar grunden för vårt arbete.
  • Vi vill medverka till att tågtrafiksystemet utvecklas i enlighet med de transportpolitiska målen. Detta är särskilt viktigt vid den förväntade ökningen av trafik mellan Sverige och övriga EU-länder. För att tågtrafiken ska kunna axla en sådan utveckling bör samtliga berörda parter i Sverige aktivt arbeta för att påskynda avregleringen av tågtrafiksystemet i hela Europa.
  • Vi anser att tågtrafikens inneboende kvaliteter – till exempel vad gäller säkerhet, miljö, bekvämlighet och snabbhet - kan och bör tillvaratas på ett bättre sätt. Detta för att tågtrafiken ska kunna utvecklas på egna meriter med en ökad efterfrågan som följd.
  • Vi anser att alla trafikslag behövs, att samverkan mellan transportslagen bör utvecklas samt att den begränsade utbytbarheten mellan transportslagen gör politiska tvångsåtgärder meningslösa.
  • Vi anser att tågoperatörerna bör få ett betydligt större inflytande över de processer som styr utvecklingen av infrastrukturen. Detta gäller både det kortsiktiga underhållsarbetet och långsiktig planering och nybyggnation.
  • Ökade insatser bör sättas in vad avser underhållet för att möta de ökade kraven på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet. De påbörjade investeringarna i infrastrukturen bör fullföljas för att möta behovet av ökad kapacitet samt eliminera flaskhalsar.
  • Målet måste vara att spåranläggningarna ska motsvara de krav som tågoperatörerna själva ställer. Genom en naturlig kontakt med kunderna får tågoperatörerna kunskap om hur kundernas önskemål kan realiseras.
  • Vi vill utveckla tågtrafiken på ett sådant sätt att den medför kundnytta, samhällsnytta samt en sund ekonomisk utveckling för branschen. För att uppnå detta måste näringsvillkoren för tågoperatörerna förbättras och tågtrafikens kvaliteter tillvaratas.
  • Vi anser att all branschrelaterad utbildning bör bedrivas i samhällets regi, precis som i stort sett all annan yrkesinriktad utbildning idag. Ökade insatser bör sättas in för att klara den ökade tågtrafiken samt kommande pensionsavgångar bland tågförare.
  • Vi anser att statens roller inom tågtrafiksektorn bör förtydligas och klargöras. Detta gäller särskilt den ackumulerade lagstiftningen och andra regelverk som idag är samordnade på ett otillfredsställande sätt. Regelverk bör fungera som hjälp snarare än hinder samt koordineras med motsvarande arbete inom EG.

Utifrån de grundläggande ståndpunkterna ska föreningen verka för att utvecklingen av tågtrafiksystemet går mot förbättrade näringsvillkor för operatörerna, ett ökat utrymme för marknadens aktörer att påverka utvecklingen och ett tydliggörande av myndigheternas roll och uppgift i detta system.


Uppdaterad   2016-08-15

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 67 11 | Fax: 08-762 70 29 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS